Waluta:

Zasady zakupu

 • 1.. Postanowienia ogólne.
  1.1. Niniejsze Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Regulaminem”) są dokumentem prawnym wiążącym Strony, który określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność Kupującego i Sprzedającego przy zakupie towaru drogą elektroniczną. w sklepie.
  1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem wszelkich wymogów nałożonych przez prawo. Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem. na stronie sklepu. W przypadku zakupu przez Kupującego wiadomości e-mail obowiązują zasady obowiązujące w momencie składania zamówienia w sklepie.
  1.3. Kup Email ma prawo do:
  1.3.1. aktywne osoby fizyczne, tj. osoby pełnoletnie, których zdolność do czynności prawnych nie została ograniczona postanowieniem sądu;
  1.3.2. małoletni w wieku od 14 do 18 lat, chyba że ich rodzice lub opiekunowie wyrazili na to zgodę, chyba że są samowystarczalni pod względem dochodów;
  1.3.3. osoby prawne;
  1.3.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich ww.
  1.4. Zatwierdzając Warunki, Sprzedający gwarantuje również, że zgodnie z punktem 1.3. powyżej Kupujący ma prawo do zakupu towaru drogą mailową. w sklepie.
  1.5. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Kupującego wiadomości e-mail. Po dokonaniu koszyka, określeniu adresu dostawy, wyborze formy płatności oraz zapoznaniu się z regulaminem Sprzedawcy, należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie” (patrz pkt. 5 „Zamawianie towaru, ceny, polecenie zapłaty, warunki”).


  2. Ochrona danych osobowych.
  2.1. Zamówienie towaru przez e-mail W sklepie Kupujący może:
  2.1.1. zapisując się na tę wiadomość e-mail w sklepie - wprowadzając dane wymagane podczas rejestracji;
  2.1.2. bez zapisywania się na ten e-mail w sklepie.
  2.2. Kupujący zamawiający towar 2.1. w odpowiednich polach informacyjnych udostępnionych przez Sprzedawcę poda dane osobowe Kupującego niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz e-mail. adres e-mail.
  2.3. Akceptując niniejsze Warunki Kupujący wyraża zgodę na to, że 2.2. niniejszej Umowy będą przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu sprzedaży towarów i usług. w sklepie, w celu analizy wyników sprzedawcy i marketingu bezpośredniego.
  2.4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez e-mail Sprzedającego w celu sprzedaży towarów i usług na potrzeby sklepu, Kupujący wyraża również zgodę na to, że Adres e-mail i numer telefonu będą zawierać wiadomości informacyjne niezbędne do realizacji zamówienia .
  2.5. Kupujący rejestrujący się w celu otrzymania poczty e-mail zobowiązuje się do przechowywania i ujawniania danych logowania każdemu.


  3. Prawa i obligacje Kupującego.
  3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towaru drogą mailową. przechowywać niniejszy Regulamin oraz inne wiadomości e-mail w kolejności określonej w informacjach o sklepie.
  3.2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna i sprzedaży towaru drogą mailową. sklepu, zawiadamiając Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, wskazując zwracany przedmiot i jego numer zamówienia) nie później niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia dostawy, chyba że zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej od umowy nie można odstąpić. Litwa (np. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży artykułów higienicznych – pościeli – patrz informacje na stronie internetowej Centrum Konsumenckiego http://www.vartiojucentras.lt/statymas.php?id=1038, „Specyfika zwrotu i Wymiana towarów niespożywczych”, pkt 18.).
  3.3. 3.2 Regulaminu. powyżej, Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy rzecz nie została uszkodzona lub nie zmieniła znacząco swojego wyglądu i nie była używana.
  3.4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru i zapłaty za niego uzgodnionej ceny.
  3.5. W przypadku zmiany informacji podanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
  3.6. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych do logowania osobom trzecim. W przypadku utraty danych do logowania Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji wskazanych w sekcji „Kontakt”.
  3.7. Kupujący korzystający ze sklepu e-mail, wyraża zgodę na niniejsze Warunki Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do przestrzegania prawa Republiki Litewskiej.

  4. Prawa i obowiązki Sprzedającego.
  4.1. Sprzedający zobowiązuje się stworzyć wszelkie warunki dla Kupującego do prawidłowego korzystania z poczty elektronicznej. usługi sklepowe.
  4.2. Jeśli Kupujący próbuje zaszkodzić e-mailowi ​​Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo natychmiast lub bez powiadomienia ograniczyć lub zawiesić dostęp Kupującego do usługi poczty elektronicznej, sklepu lub, w wyjątkowych przypadkach, anulować rejestrację Kupującego.
  4.3. Sprzedający zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności danych osobowych Kupującego przekazanych drogą mailową. w formularzu rejestracyjnym sklepu.
  4.4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar pod wskazany przez Kupującego adres.

   

    5. Zamawianie towaru, ceny, polecenie zapłaty, warunki.
  5.1. El. W sklepie Kupujący może robić zakupy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5.2. Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku „Potwierdź zamówienie” oraz z chwilą otrzymania 

  3. Ceny produktów pod adresem e-mail w sklepie oraz na formularzu zamówienia podane są w litach, zawierają podatek VAT.
  5.4. Kupujący zapłaci za towar w jeden z następujących sposobów:
  5.4.1. e-mail billing Banking — jest to przedpłata za pomocą adresu e-mail Kupującego. system bankowy. Aby skorzystać z tej formy płatności, kupujący musi podpisać wiadomość e-mail. Umowa bankowa z jednym z obsługiwanych banków. Kupujący przesyła pieniądze na e-mail. konto rozliczeniowe sklepu. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na odpowiednim banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się na adres e-mail banku. w systemie bankowym.
  5.4.2. Przelew bankowy to przedpłata, gdy Kupujący po wydrukowaniu zamówienia i udaniu się do najbliższego oddziału banku przesyła pieniądze na e-mail. konto bankowe sklepu.
  5.5. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty za towar. Dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar zaczyna się formować wysyłka towaru i zaczyna się liczyć termin dostawy.

  6. Dostawa towarów.
  6.1. Kupujący, wybierając usługę dostawy w momencie składania zamówienia, zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
  6.2. Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. W przypadku, gdy Kupujący nie może sam odebrać towaru, a towar został dostarczony pod wskazany adres, Kupującemu nie przysługuje roszczenie wobec Sprzedawcy o dostawę towaru do nieodpowiedniego podmiotu.
  6.3. Towar dostarczany jest przez Sprzedawcę lub agenta (kurier) upoważnionego przez Sprzedawcę.
  6.4. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu na warunkach określonych w opisach produktów. Niniejsze warunki mają charakter orientacyjny, a ponadto nie mają zastosowania w przypadkach, gdy Sprzedający nie posiada na stanie wymaganego towaru, a Kupujący jest poinformowany o braku zamówionego towaru. Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych przypadkach dostawa może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym i uzgodnienia warunków dostawy.
  6.5. W każdym przypadku Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy towaru, jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub nie zostanie dostarczony w terminie z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego .
  6.6. We wszystkich przypadkach Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli przesyłka znajduje się w uszkodzonym lub w inny sposób uszkodzonym opakowaniu, jeśli przesyłka zawiera niezamówioną lub niewystarczającą ilość, niekompletne opakowanie.
  6.7. W każdym przypadku Kupujący, który stwierdzi naruszenie przesyłki podczas dostawy, musi dokonać adnotacji w dokumencie dostawy kuriera lub sporządzić osobny protokół dotyczący takich naruszeń. Kupujący musi to zrobić w obecności kuriera. Niezastosowanie się do tego spowoduje zwolnienie Sprzedającego z odpowiedzialności wobec Kupującego za uszkodzenie towaru w związku z jakimkolwiek uszkodzeniem opakowania, które nie zostało określone przez Kupującego w dokumencie dostawy kuriera.

  7. Jakość produktu, gwarancje.
  7.1. W każdym e-mailu szczegóły przedmiotu sprzedawanego w sklepie podane są zbiorczo w opisie każdego przedmiotu.
  7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar znajdujący się w Sklepie może nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru ze względu na właściwości zastosowanego przez Kupującego wyświetlacza w jego kolorze, kształcie lub innych parametrach.
  7.3. Sprzedający udziela gwarancji jakości na czas określony na niektóre rodzaje towarów, z określeniem konkretnego terminu i innych warunków w opisach takich towarów.
  7.4. Jeśli sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na niektóre rodzaje towarów, obowiązuje gwarancja przewidziana przez odpowiednie przepisy.

   8. Zwrot i wymiana towaru.
  8.1. Towary wadliwe są usuwane, towary złej jakości wymieniane i zwracane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z 2001r. 217 „O zatwierdzeniu Regulaminu Zwrotu i Wymiany” zatwierdzonego przez Regulamin Zwrotu i Wymiany, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa nie może być anulowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej (gdy umowa dotyczy sprzedaży artykułów higienicznych - pościeli); : //www.vartiojucentras.lt/statymas.php? id = 1038, „Szczegóły dotyczące zwrotów towarów nieżywnościowych i wymiany”, pkt 18.). We wszystkich przypadkach pieniądze za zwrócony towar trafiają wyłącznie na konto bankowe płatnika.
  8.2. W celu zwrotu przedmiotu (ów) zgodnie z pkt 8.1. powyżej, Kupujący może to uczynić w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dostarczenia towaru Kupującemu, informując Sprzedającego za pomocą środków komunikacji wskazanych w części kontakt, podając nazwę zwracanego towaru, numer zamówienia i przyczyny do zwrotu. 

  8.3. Przy zwrocie towaru do kupującego muszą być spełnione następujące warunki:
  8.3.1. zwracany przedmiot musi znajdować się w oryginalnym, schludnym opakowaniu;
  8.3.2. rzecz musi być nieuszkodzona przez Kupującego;
  8.3.3. towar musi być nieużywany bez utraty wyglądu handlowego (nieuszkodzone etykiety, rozłączone folie ochronne itp.) (pozycja ta nie ma zastosowania w przypadku zwrotu wadliwego towaru);
  8.3.4. zwracany towar musi znajdować się w takim samym zestawie, w jakim go otrzymał Kupujący;
  8.3.5. W przypadku zwrotu towaru należy przedstawić dowód zakupu.
  8.4. Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwróconego przez Kupującego towaru, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do 8.3. Procedury zwrotu określone w art.
  8.5. W przypadku zwrotu towaru wadliwego i/lub towaru wadliwego, Sprzedający zobowiązuje się do odebrania takiego towaru i zastąpienia go towarem ekwiwalentnym.
  8.6. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie miał towaru do wymiany, Kupującemu zostanie zwrócona wpłacona kwota, z wyłączeniem kosztów dostawy.

  9. Odpowiedzialność kupującego i sprzedającego.
  9.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych przez Kupującego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym prawidłowych danych osobowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki i jest uprawniony do dochodzenia od Kupującego bezpośredniego odszkodowania.
  9.2. Kupujący jest odpowiedzialny za działania podjęte w tej wiadomości e-mail. sklep.
  9.3. Zarejestrowany Kupujący odpowiada za przekazanie swoich danych logowania osobom trzecim. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail z usług świadczonych przez sklep korzysta osoba trzecia, która loguje się do poczty e-mail. sklepów korzystających z Loginu Kupującego, Sprzedający traktowany jest przez Sprzedającego jak Kupujący.
  9.4. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy szkoda wynika z faktu, że Kupujący, bez względu na zalecenia Sprzedającego i zobowiązania Kupującego, nie zapoznał się z niniejszymi Warunkami, mimo że taka możliwość została mu stworzona.
  9.5. Jeśli Sprzedawca e-mail zawiera linki do wiadomości e-mail od innych firm, instytucji, organizacji lub osób, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub działania tam zawarte, ani nie utrzymuje, nie kontroluje ani nie reprezentuje tych firm lub osób.
  9.6. W przypadku szkody strona winna zrekompensuje drugiej Stronie bezpośrednie szkody.

  10. Marketing i informacja.
  10.1. Sprzedawca może, według własnego uznania, inicjować w sklepie e-mail różne promocje.
  10.2. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany warunków akcji bez wypowiedzenia, jak również do ich unieważnienia. Jakakolwiek zmiana lub unieważnienie warunków Akcji będzie skuteczne tylko w stosunku do powyższych, tj. od chwili ich wykonania.
  10.3. Sprzedający przesyła wszelkie zawiadomienia środkami komunikacji wskazanymi w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
  10.4. Kupujący wysyła wszystkie wiadomości i pytania na e-mail Sprzedającego. telefony wymienione w dziale "Kontakty" sklepu oraz email. adresy e-mail.
  10.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania przez Kupującego wiadomości informacyjnych lub potwierdzających przesłanych z powodu awarii łącza internetowego, dostawcy usług poczty elektronicznej.

  11. Postanowienia końcowe.
  11.1. Niniejsze zasady sprzedaży i zakupu towarów są zgodne z ustawami i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
  11.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą określoną przez prawo Republiki Litewskiej.