Waluta:

Warunki zakupu

 •   1. Przepisy ogólne.
  1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży (zwane dalej „Zasadami”) są dokumentem prawnym wiążącym Strony, który określa prawa, obowiązki i obowiązki Kupującego i Sprzedającego przy zakupie towarów drogą elektroniczną. w sklepie.
  1.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wszelkich wymogów ustawowych. Kupujący jest informowany przez e-mail. na stronie sklepu. Gdy kupujący kupuje wiadomość e-mail w sklepie obowiązują zasady obowiązujące w momencie składania zamówienia.
  1.3 Kup e-mail ma prawo do:
  1.3.1 aktywne osoby fizyczne, tj. osoby pełnoletnie, których zdolność prawna nie jest ograniczona postanowieniem sądu;
  1.3.2 małoletni w wieku od 14 do 18 lat, chyba że ich rodzice lub opiekunowie wyrazili zgodę, chyba że są samowystarczalni pod względem dochodów;
  1.3.3 osoby prawne;
  1.3.4 upoważnieni przedstawiciele wszystkich powyższych.
  1.4 Akceptując Warunki, Sprzedawca gwarantuje również, że zgodnie z punktem 1.3. powyżej, Kupujący ma prawo do zakupu towarów drogą elektroniczną. w sklepie.
  1.5 Umowę między Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą od momentu wysłania przez Kupującego wiadomości e-mail. Po zrobieniu koszyka, określeniu adresu dostawy, wybraniu metody płatności i zapoznaniu się z regulaminem Sprzedawcy, kliknij przycisk „Potwierdź zamówienie” (patrz punkt 5 „Zamawianie towarów, ceny, zlecenie płatnicze, warunki”).
  1.6 Każda umowa między Kupującym a Sprzedawcą jest chroniona pocztą elektroniczną. w sklepie.
  2. Ochrona danych osobowych.
  2.1 Zamów towary przez e-mail W sklepie Kupujący może:
  2.1.1 rejestrując się w tym e-mailu w sklepie - wprowadzając dane wymagane przy rejestracji;
  2.1.2 bez rejestracji tego e-maila w sklepie.
  2.2 Kupujący zamawiający towary 2.1. poda dane osobowe Kupującego niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w odpowiednich polach informacyjnych podanych przez Sprzedawcę: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. adres e-mail
  2.3 Akceptując niniejsze Warunki, Kupujący wyraża zgodę na 2.2. niniejszej Umowy będą przetwarzane pocztą elektroniczną w celu sprzedaży towarów i usług. w sklepie, do celów analizy wydajności sprzedawcy i marketingu bezpośredniego.
  2.4 Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy w celu sprzedaży towarów i usług na potrzeby sklepu Kupujący również wyraża na to zgodę Adres e-mail i numer telefonu będą zawierać wiadomości informacyjne niezbędne do realizacji zamówienia.
  2.5 Kupujący rejestruje się w wiadomości e-mail zobowiązuje się do przechowywania i ujawniania danych logowania każdemu.

  3. Prawa i obowiązki kupującego.
  3.1 Kupujący ma prawo do zakupu towarów drogą elektroniczną. przechowuj niniejsze Warunki i inne wiadomości e-mail w kolejności określonej w sekcjach informacji o sklepie.
  3.2 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu i sprzedaży towarów e-mailem. sklep, powiadamiając Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, wskazując przedmiot do zwrotu i jego numer zamówienia) nie później niż 14 (czternaście) dni roboczych od daty dostawy, chyba że nie można odstąpić od umowy zgodnie z prawem Republiki Litewskiej (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży artykułów higienicznych - pościeli - patrz informacje na stronie internetowej Centrum konsumenckiego http://www.vartiojucentras.lt/statymas.php?id=1038, „Specyfika zwrotu i wymiany artykułów nieżywnościowych”, pozycja 18 .).
  3.3 3.2 Zasad. powyżej, Kupujący może skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy przedmiot nie został uszkodzony lub nie zmienił znacząco swojego wyglądu i nie był używany.
  3.4 Kupujący zobowiązuje się przyjąć zamówiony towar i zapłacić za niego uzgodnioną cenę.
  3.5 Jeżeli informacje podane w formularzu rejestracyjnym Kupującego ulegną zmianie, Kupujący musi go natychmiast zaktualizować.
  3.6 Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim. W przypadku utraty danych logowania Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji określonych w sekcji „Kontakt”.
  3.7 Kupujący za pomocą e-maila sklep, wyraża zgodę na niniejsze Warunki sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do zgodności z prawem Republiki Litewskiej.
  4. Prawa i obowiązki sprzedawcy.
  4.1 Sprzedawca zobowiązuje się stworzyć wszystkie warunki, aby Kupujący mógł prawidłowo korzystać z wiadomości e-mail. usługi sklepowe.
  4.2 Jeśli Kupujący spróbuje zaszkodzić e-mailowi ​​Sprzedawcy Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego lub bez powiadomienia ograniczenia lub zawieszenia dostępu Kupującego do usługi e-mail, sklep lub, w wyjątkowych przypadkach, anuluj rejestrację Kupującego.
  4.3 Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności do informacji zastrzeżonych Kupującego określonych w wiadomości e-mail. w formularzu rejestracyjnym sklepu.
  4.4 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar na adres wskazany przez Kupującego.

    5. Zamawianie towarów, ceny, zlecenie płatnicze, warunki. 5.1 El. W sklepie Kupujący może robić zakupy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5.2 Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku „Potwierdź zamówienie”, a po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza to, wysyłając list potwierdzający na adres e-mail wskazany przez Kupującego. przez e-mail
  5.3 Ceny produktów wysyłane pocztą elektroniczną w sklepie i na formularzu zamówienia są podawane w litach z VAT.
  5.4 Kupujący płaci za towar w jeden z następujących sposobów:
  5.4.1 bankowość e-mailowa - jest to przedpłata za pomocą adresu e-mail Kupującego. system bankowy. Aby skorzystać z tej formy płatności, kupujący musi podpisać wiadomość e-mail. Umowa bankowa z jednym z następujących banków: SEB bankas; Swedbank AB; DNB Nord Bank; Parex Bank; Ūkio bankas; Danske Bank; Bank Nordea; Bank Snoras. Kupujący przekazuje pieniądze na e-mail. przechowywać konto rozliczeniowe. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na danym banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się na adres e-mail banku. w systemie bankowym.
  5.4.2 Przelew bankowy jest przedpłatą, gdy kupujący, po wydrukowaniu zamówienia i udaniu się do najbliższego oddziału banku, przekazuje pieniądze na e-mail. przechowywać konto bankowe.
  5.5 Kupujący zobowiązuje się natychmiast zapłacić za towar. Dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar zaczyna się formować wysyłka, a termin dostawy zaczyna się liczyć.
  6. Dostawa towarów.
  6.1 Kupujący, który wybiera usługę dostawy w momencie składania zamówienia, zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
  6.2 Kupujący zobowiązuje się sam przyjąć towary. W przypadku, gdy Kupujący nie może sam przyjąć towarów, a towary zostały dostarczone na wskazany adres, Kupujący nie jest uprawniony do roszczenia wobec Sprzedawcy dostawy towarów do nieodpowiedniego podmiotu.
  6.3 Towar zostanie dostarczony przez Sprzedawcę lub przedstawiciela (kuriera) upoważnionego przez Sprzedawcę.
  6.4 Sprzedawca dostarcza Kupującemu towary zgodnie z warunkami określonymi w opisach produktów. Warunki te mają charakter orientacyjny, a ponadto nie mają zastosowania w przypadkach, gdy Sprzedający nie ma wymaganych towarów w magazynie, a Kupujący jest świadomy braku zamówionych towarów. Jednocześnie Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych przypadkach dostawa może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które Sprzedający nie ma wpływu. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym i uzgodnienia warunków dostawy.
  6.5 We wszystkich przypadkach Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za przekroczenie terminów dostawy towarów, jeżeli towary nie zostaną dostarczone Kupującemu lub nie zostaną dostarczone na czas z winy Kupującego lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy .
  6.6 We wszystkich przypadkach Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli przesyłka jest w uszkodzonym lub w inny sposób uszkodzonym opakowaniu, jeśli przesyłka zawiera niezamówioną lub nieodpowiednią ilość, niekompletną paczkę.
  6.7 We wszystkich przypadkach Kupujący, który nie zauważy naruszenia paczki podczas dostawy, musi sporządzić notatki w dokumencie dostawy kuriera lub napisać osobny raport dotyczący takich naruszeń. Kupujący musi to zrobić w obecności kuriera. Nieprzestrzeganie tego spowoduje zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności wobec Kupującego za uszkodzenie towaru w związku z uszkodzeniem opakowania, które nie zostało określone przez Kupującego w dokumencie dostawy kurierskiej.
  7. Jakość produktu, gwarancje.
  7.1 Każdy e-mail zawiera szczegóły dotyczące przedmiotu sprzedawanego w sklepie, które są zbiorczo określone w opisie każdego elementu.
  7.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towary w sklepie mogą nie odpowiadać faktycznemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towarów ze względu na właściwości wyświetlacza stosowane przez Kupującego pod względem koloru, kształtu lub innych parametrów.

   
  7.3 Sprzedawca udziela gwarancji jakości na czas określony dla niektórych rodzajów towarów, z określonym terminem i innymi warunkami w opisach takich towarów.
  7.4 Jeśli sprzedawca nie zapewni gwarancji jakości dla niektórych rodzajów towarów, gwarancję zapewniają odpowiednie przepisy. 8. Zwrot i wymiana towarów.
  8.1 Wadliwe towary są eliminowane, towary złej jakości są wymieniane i zwracane zgodnie z rezolucją Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z 2001 roku. 29 czerwca Nr zamówienia 217 „W sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu i wymiany” zatwierdzonych przez zasady zwrotu i wymiany, z wyjątkiem przypadków, gdy umowa nie może zostać anulowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej (gdy umowa dotyczy sprzedaży artykułów higienicznych - pościel); : //www.vartiojucentras.lt/statymas.php? id = 1038, „Szczegóły dotyczące zwrotów i wymiany produktów nieżywnościowych”, pkt 18.). We wszystkich przypadkach pieniądze za zwracany towar są zapisywane tylko na rachunku bankowym płatnika.
  8.2 Aby zwrócić przedmiot (y) zgodnie z pkt 8.1. powyżej, Kupujący może to zrobić w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dostawy towaru do Kupującego, informując o tym Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji określonych w części kontaktowej, podając nazwę zwróconego przedmiotu, numer zamówienia i powody zwrotu.
  8.3 Zwracając towar kupującemu, muszą być spełnione następujące warunki:
  8.3.1 przedmiot do zwrotu musi znajdować się w oryginalnym, schludnym opakowaniu;
  8.3.2 przedmiot musi być nieuszkodzony przez Kupującego;
  8.3.3 przedmiot musi być nieużywany bez utraty wyglądu handlowego (nieuszkodzone etykiety, niesprzężone folie ochronne itp.) (ten artykuł nie ma zastosowania w przypadku zwrotu wadliwego produktu);
  8.3.4 zwracany przedmiot musi znajdować się w tym samym zestawie, w jakim otrzymał go Kupujący;
  8.3.5 przy zwrocie produktu należy przedstawić dowód zakupu.
  8.4 Sprzedawca ma prawo nie przyjąć towarów zwróconych przez Kupującego, jeśli Kupujący nie spełni wymagań 8.3. Procedury powrotu określone w art.
  8.5 W przypadku zwrotu towaru wadliwego i / lub towaru wadliwego Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania tego towaru i zastąpienia go towarem równoważnym.
  8.6 W przypadku, gdy sprzedawca nie ma towaru do wymiany, kupujący otrzyma zwrot zapłaconej kwoty, z wyłączeniem kosztów dostawy.
  9. Odpowiedzialność kupującego i sprzedającego.
  9.1 Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za poprawność danych osobowych podanych przez Kupującego. Jeśli Kupujący nie poda dokładnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje i jest uprawniony do dochodzenia bezpośredniej rekompensaty od Kupującego.
  9.2 Kupujący jest odpowiedzialny za działania podjęte na podstawie tego e-maila. sklep.
  9.3 Zarejestrowany Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie jego danych logowania stronom trzecim. Jeśli wyślesz e-maila z usług świadczonych przez sklep korzysta osoba trzecia, która loguje się na adres e-mail. sklepów korzystających z Loginu Kupującego, Sprzedawca jest traktowany przez Kupującego jako Kupujący.
  9.4 Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy strata wynika z faktu, że Kupujący, bez względu na zalecenia Sprzedającego i zobowiązania Kupującego, nie zapoznał się z niniejszymi Warunkami, nawet jeśli dano mu taką możliwość.
  9.5 Jeśli adres e-mail sprzedawcy linki do wiadomości e-mail od innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam informacje ani działania, ani nie utrzymuje, nie kontroluje ani nie reprezentuje tych firm lub osób.
  9,6 W przypadku szkody strona winna zrekompensuje drugiej stronie bezpośrednie szkody.
  10. Marketing i informacja.
  10.1 Sprzedawca może, według własnego uznania, zainicjować wiadomość e-mail. kupuj różne promocje.
  10.2 Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków udziału bez powiadomienia, a także do ich anulowania. Wszelkie zmiany lub anulowanie warunków Tytułów Uczestnictwa będą skuteczne tylko w odniesieniu do powyższego, tj. od momentu ich wykonania.
  10.3 Sprzedawca prześle wszystkie powiadomienia za pomocą środków komunikacji określonych w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
  10.4 Kupujący wysyła wszystkie wiadomości i pytania na adres e-mail Sprzedawcy. telefony wymienione w sekcji „Kontakty” sklepu i e-mail. adresy e-mail.
  10.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Kupujący nie otrzyma informacji lub wiadomości potwierdzających wysłanych z powodu awarii połączenia internetowego, dostawców usług e-mail.
  11. Przepisy końcowe.
  11.1 Te zasady sprzedaży i zakupu towarów są zgodne z prawem i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
  11.2 Wszelkie spory wynikające z wdrożenia niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.