Rejestracja nowego użytkownika

Regulaminu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin sprzedaży i zakupu (zwany dalej Regulaminem) stanowi dokument prawny wiążący Kupującego i Sprzedawcę (zwanych dalej Stronami), który określa prawa i obowiązki Stron, warunki zawarcie umowy kupna-sprzedaży, warunki płatności, warunki dostawy i zwrotów, a także sposoby i procedury oraz inne postanowienia związane ze sprzedażą i zakupem w sklepie internetowym www.gentleday.com.
1.2. Kupujący wyraża zgodę na niniejsze Warunki rejestrując się w sklepie internetowym lub potwierdzając akceptację Warunków przed złożeniem zamówienia.
1.3. Sprzedający ma prawo w każdym czasie modyfikować, uzupełniać lub zmieniać Regulamin. Wszelkie zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej.
1.4. Do rejestracji i zakupu towarów w sklepie internetowym uprawnione są wyłącznie następujące osoby:
1.4.1. osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych;
1.4.2. małoletni w wieku od czternastu do osiemnastu lat tylko za zgodą rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozporządzają własnymi dochodami;
1.4.3. osoby prawne;
1.4.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich ww. osób.
1.5. Po zaakceptowaniu Regulaminu Kupujący ma prawo do rejestracji i zakupu towarów w sklepie internetowym.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży i kupna
2.1. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta od momentu kliknięcia przez Kupującego przycisku „Wyślij” po dokonaniu wyboru towaru i wskazaniu ilości zamawianych sztuk.
2.2. Z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży asortyment towarów wskazany w zamówieniu Kupującego, ich ilość, cena, termin dostawy oraz inne warunki są wiążące dla obu Stron i stają się integralną częścią umowy.

3. Prawa i obowiązki Kupującego
3.1. Kupujący ma prawo dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.gentleday.com zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za zakupione przedmioty i ich przyjęcia zgodnie z warunkami, warunkami i innymi wymogami określonymi w niniejszych Warunkach oraz innymi warunkami wskazanymi przez Sprzedawcę.
3.3. Jeżeli po dostarczeniu rzeczy Kupujący odmówi ich przyjęcia bez ważnych powodów, Kupujący musi pokryć koszty dostawy poniesione przez Sprzedającego.
3.4. Kupujący musi przestrzegać niniejszych Warunków sklepu internetowego i przestrzegać prawa Republiki Litewskiej.
3.5. Kupujący może zmienić asortyment, adres dostawy i inne dane lub anulować zamówienie przed kliknięciem w link „POTWIERDŹ”. Po kliknięciu „POTWIERDŹ” Kupujący traci prawo do zmiany lub anulowania swojego zamówienia.

4. Prawa i obowiązki Sprzedającego
4.1. Sprzedający ma prawo anulować rejestrację Kupującego lub w inny sposób ograniczyć jego dostęp do sklepu internetowego, jeżeli Kupujący próbuje w jakikolwiek sposób zakłócić działanie sklepu internetowego.
4.2. Sprzedający wyraża zgodę na umożliwienie Kupującemu korzystania z usług sklepu internetowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz innych regulaminach sklepu internetowego.
4.3. Sprzedający zgadza się, że wszystkie produkty są odpowiedniej jakości, tj. właściwości rzeczy nie są gorsze niż wskazane w opisie rzeczy.
4.4. Sprzedający wyraża zgodę na dostarczenie zakupionych przez Kupującego przedmiotów pod wskazany przez niego adres, na warunkach określonych w danej ofercie lub określonych w niniejszych Warunkach.
4.5. Jeżeli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Sprzedający nie dostarczy towarów zakupionych w sklepie internetowym, Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę kupna-sprzedaży poprzez pisemne wypowiedzenie Kupującemu przed upływem pięciu dni kalendarzowych.
4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeżeli nastąpiło ono z winy usług pocztowych lub kurierskich.

5. Ceny, płatności i warunki
5.1. Ceny artykułów w sklepie internetowym oraz w zamówieniu podane są w euro. Podatek VAT obowiązujący w Republice Litewskiej jest wliczony w cenę.
5.2. Kupujący płaci za towar w jeden z następujących sposobów:
5.2.1. korzystanie z międzynarodowych systemów płatności PayPal;
5.2.2. korzystanie z międzynarodowych systemów płatności Webmoney;
5.2.3. za pomocą systemów bankowości elektronicznej.
5.6. Korzystając z międzynarodowych systemów płatności i systemów bankowości elektronicznej, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech (3) godzin. Dopiero po otrzymaniu wpłaty od Kupującego następuje przyjęcie zamówienia i przygotowanie przesyłki.

6. Dostawa przedmiotów
6.1. Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym musi mieć świadomość, że towary dostarczane są na adresy na terenie krajów UE.
6.2. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru zamówionego towaru pocztą na terenie kraju UE, musi podać dokładny adres dostawy oraz kod pocztowy. Kupujący, wskazując szczegóły realizacji zamówienia, ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe dane.
6.3. Opłata za dostawę obliczana jest w następujący sposób:
6.3.1.koszt dostawy przesyłek na terenie Unii Europejskiej korzystających z usług pocztowych UE zależy od litewskich stawek pocztowych;
6.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę.
6.5. Warunki wysyłki i dostawy przedmiotów przedstawione są w opisie przedmiotu. Przedstawione w opisach warunki dostawy towaru mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie według uznania Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zakupiony towar dostarczyć jak najszybciej.
6.6. Charakterystyka oferowanych do sprzedaży przedmiotów jest wskazana w opisie przedmiotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kolor, kształt lub inne parametry towaru w sklepie internetowym nie odpowiadają rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru.

7. Wymiana i zwrot
7.1. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru Kupujący ma prawo do zwrotu towaru(ów) odpowiedniej jakości zakupionego w sklepie internetowym i zwrotu wpłaconych za niego pieniędzy lub wymiany towaru(ów) na inny podobny, o innym rozmiar, kształt, kolor, wzór lub zawartość.
7.2. W celu wymiany lub zwrotu przedmiotu (ów) Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, podając numer zamówienia zwracanego przedmiotu, nazwę i kod produktu) nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia przesyłki. przedmiot.
7.3. Zwrot i wymianę sprzedanych rzeczy reguluje „Regulamin zwrotu i wymiany rzeczy” zatwierdzony zarządzeniem nr 217 Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. oraz „Zasady sprzedaży i świadczenia usług, gdy umowa zostaje zawarta za pomocą środków komunikacji "zatwierdzonych zarządzeniem nr 258 Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z dnia 17 sierpnia 2001 r.
7.4. Przy wymianie lub zwrocie rzeczy należy przestrzegać następujących warunków:
7.4.1. wymieniany lub zwracany przedmiot musi znajdować się w oryginalnym, uporządkowanym opakowaniu;
7.4.2. przedmiot nie mógł być noszony lub w inny sposób uszkodzony i nie może utracić wartości handlowej;
7.4.3. towar musi być w dobrym stanie (nienaruszone metki i inne oznaczenia, nie zabrudzone itp.)
7.4.4. wymieniany lub zwracany towar musi mieć taką samą konfigurację jak w zamówieniu;
7.4.5. przy wymianie lub zwrocie rzeczy konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, paragonu gwarancyjnego (jeśli występuje) oraz wypełnionego dokumentu zwrotu;
7.5. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy do zwrotu lub wymiany przez Kupującego, jeśli nie zostały spełnione wymagania dotyczące wymiany i zwrotu.
7.6. Kupujący musi dostarczyć przedmioty do zwrotu lub wymiany za pośrednictwem usług pocztowych w krajach UE.
7.7. Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć „Formularz zwrotu lub wymiany towaru” oraz dokument potwierdzający zakup w sklepie internetowym (faktura VAT).
7.8. Po otrzymaniu przedmiotu do zwrotu lub wymiany, Sprzedający musi powiadomić Kupującego w ciągu 15 dni kalendarzowych, czy przedmiot spełnia kryteria zwrotu. Jeśli zwracany przedmiot spełnia te kryteria, Sprzedawca musi wymienić przedmiot lub zwrócić zapłacone za niego pieniądze.
7.9. Koszty transportu wymienianych lub zwracanych przedmiotów pokrywa Kupujący.
7.10. Jeżeli Kupujący odeśle rzecz do zwrotu lub wymiany wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub usługą kurierską lub za pośrednictwem usług pocztowych na terenie krajów UE, w przypadku zwrotu towaru wpłacone pieniądze za towar podlegają zwrotowi wyłącznie poprzez przelew pieniądze na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu lub wymiany towaru Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w zwrocie lub wymianie towaru, jeżeli Kupujący nie dostarczy części lub wszystkich danych wymaganych do zwrotu.
7.11. Jeżeli rzecz nie może zostać wymieniona z winy Sprzedającego, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu wartości rzeczy lub różnicy w cenie.

8. Odpowiedzialność
8.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku podania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych danych, Sprzedającemu nie przysługuje prawo do dochodzenia wynikających z tego konsekwencji oraz jest uprawniony do dochodzenia od Kupującego odszkodowania za bezpośrednie szkody.
8.2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania dokonane po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym.
8.3. Kupujący odpowiada za bezpieczeństwo podanych danych rejestracyjnych. W przypadku korzystania z danych rejestracyjnych przez osobę trzecią uważa się ją za Kupującego.
8.4. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności we wszystkich przypadkach powstania szkody ze względu na to, że Kupujący, niezależnie od zaleceń Sprzedającego i własnych zobowiązań, nie zapoznał się z niniejszymi Warunkami, mimo że taki zapewniono mu/jej możliwość.
8.5. W przypadku szkody strona winna zrekompensuje drugiej stronie bezpośrednie straty.

9. 9. Postanowienia końcowe
9.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uzupełnienia lub modyfikacje Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji tj. od dnia ich upublicznienia w sklepie internetowym.
9.2. W przypadku braku zgody Kupującego na zmieniony Regulamin, Kupujący ma prawo odmówić korzystania z usług sklepu internetowego.
9.3. Jeżeli po zmianie Regulaminu Kupujący będzie nadal korzystał z usług sklepu internetowego, przyjmuje się, że Kupujący wyraża zgodę na zmiany Regulaminu.
9.4. Niniejsze Warunki zostały sporządzone zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
9.5. Stosunki powstałe podczas korzystania ze sklepu internetowego podlegają ustawodawstwu Republiki Litewskiej.
9.6. Wszelkie spory powstałe w trakcie korzystania ze sklepu internetowego oraz egzekwowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli spory nie mogą zostać rozwiązane w ten sposób, będą one rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej.
9.7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w części lub w całości, o ile ma to miejsce z przyczyn przypisywanych okolicznościom siły wyższej zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej. Strona nie jest w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań z powodu okoliczności siły wyższej musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę faksem lub pocztą elektroniczną o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i ich wpływie na wykonanie i rozwiązanie Umowy. Strona, która nie powiadomi drugiej Strony o okolicznościach siły wyższej, nie może powoływać się na te okoliczności w celu zwolnienia z odpowiedzialności za zwłokę.
9.8. Strony kierują się Regulaminem zwolnienia od odpowiedzialności w przypadku siły wyższej, zatwierdzonym przez Rząd Republiki Litewskiej.
9.9. Po wygaśnięciu okoliczności siły wyższej Strony muszą wznowić i wypełnić swoje zobowiązania. 

Załóż konto